Avís Legal


1. CONSIDERACIONS GENERALS

Per poder accedir a aquest WEB o PORTAL cal que l’usuari llegeixi els termes, les condicions, les comunicacions, les advertències i la resta d’avisos legals d’aquestes clàusules, i els accepti.

Accedir al WEB i fer-lo servir significa que l’usuari està d’acord de manera expressa, plena i sense cap reserva amb aquest WEB. L’usuari declara que és major d’edat i que té prou capacitat jurídica per vincular-se a aquestes condicions generals. De la mateixa manera, accepta expressament i sense cap excepció que accedeix a aquest lloc WEB i el fa servir, i també els serveis i els continguts d’aquests serveis, únicament i exclusivament sota la seva responsabilitat.

Accedir al PORTAL és gratuït per als usuaris i per visualitzar-lo no cal subscriure-s’hi ni registrar-s’hi prèviament. Això no obstant, per poder contractar serveis o productes concrets sí que cal que l’usuari es registri al PORTAL, en els termes descrits, i que prèviament accepti unes condicions particulars determinades que desenvolupen i complementen aquestes condicions generals.

En cas que l’usuari no estigui d’acord amb el contingut d’aquestes condicions generals de navegació, ha d’abandonar aquest WEB i no podrà accedir als serveis que ofereix, ni fer-los servir.

El PORTAL permet accedir als visitants i els usuaris a una àmplia diversitat de prestacions i continguts:

Aquest PORTAL s’ha desenvolupat en benefici dels consumidors finals, clients actuals o potencials de CAPRABO, SA (d’ara endavant, “CAPRABO”), que visquin al territori espanyol, i circumscriu l’oferta de productes i serveis, en casos determinats, a les àrees geogràfiques d’aquest territori en les quals CAPRABO té centres comercials oberts al públic. Per tant, els serveis als quals es pot accedir a través d’aquest PORTAL no s’adrecen a cap empresa majorista, distribuïdora, central de compra, gran superfície, ni tampoc a cap intermediari professional del sector de l’alimentació i semblants.

Tant les connexions que hi pugui haver amb altres llocs WEB com l’ús que l’usuari en pugui fer estan subjectes a aquestes condicions generals i als eventuals condicionats específics que demanin aquests llocs WEB. Qualsevol altre ús diferent de l’autoritzat està prohibit expressament.

CAPRABO, en qualsevol moment que ho consideri oportú, pot modificar la configuració d’aquest WEB, les condicions del servei i el contingut; el pot eliminar, limitar o suspendre de manera temporal o definitiva, i en pot impedir l’accés, procurant comunicar-ho a l’usuari, sempre que les circumstàncies li ho permetin, a través d’una publicació a la pàgina WEB.

2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

Les dades identificadores del responsable del PORTAL són les que apareixen a continuació:

CAPRABO, SA
NIF: A-08.115.032
Carrer de les Ciències, 135
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

www.caprabo.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20423, foli 211, full B-5708, inscripció 32a.

3. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

Com a proveïdor del servei, CAPRABO té l’obligació de prestar els serveis que ofereix aquest WEB, garantir amb eficàcia el secret de les comunicacions que hi pugui haver amb l’usuari, i respondre a les reclamacions que es puguin plantejar de manera eventual.

En cas que es facin operacions per mantenir, reparar, actualitzar o millorar els serveis, CAPRABO té el dret de suspendre l’accessibilitat al WEB de manera temporal i sense avís previ, i de reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; sens perjudici d’això, ha de procurar comunicar-ho als usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis, les dades i/o la informació subministrada a través del WEB es farà a compte i risc de l’usuari.

CAPRABO no garanteix, ni directament ni indirectament, cap informació ni servei que s’hi ofereix, tret de les garanties que per virtut de les lleis aplicables s’hagin d’oferir o de les que es descriguin explícitament en un acord entre aquesta societat i l’usuari.

CAPRABO no garanteix el contingut que subministrin, si és el cas, terceres persones, ni garanteix la veracitat, la fiabilitat, la precisió, l’oportunitat ni la conveniència de la informació subministrada per a l’ús que els usuaris o qualsevol altra persona en facin.

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest WEB són titularitat de CAPRABO. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a aquesta companyia.

4. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

En qualsevol moment, l’usuari ha d’utilitzar els serveis d’aquest WEB d’una manera lícita d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de CAPRABO o tercers.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que dugui a terme a través del WEB s’adeqüen a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums, i que en cap cas poden ser ofensives per al bon nom i la imatge comercial de CAPRABO o cap altra societat integrant del GRUP al qual pertany (GRUP EROSKI), ni tampoc per a cap usuari del WEB ni tercers.

Amb els serveis que CAPRABO posa a la seva disposició, l’usuari no ha de fer cap acció que en danyi o n’alteri els continguts, ni ha d’obstaculitzar el funcionament correcte del WEB, causant problemes tècnics de cap mena, no ha de transferir cap element susceptible de portar virus informàtics ni de fer malbé, interferir o interceptar de manera total o parcial el WEB, ni tampoc ha d’intervenir ni alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en cas que les comuniqui per qualsevol circumstància, és exclusiva i, per tant, si l’usuari dóna unes dades falses o inexactes, CAPRABO es reserva el dret de prohibir-li l’accés al WEB.

En el supòsit que CAPRABO ho configuri d’aquesta manera, l’usuari es pot registrar com a usuari del PORTAL. Quan s’hi hagi registrat com a usuari, CAPRABO li proporcionarà els codis identificadors i les claus que calguin per poder operar des del PORTAL, fet que l’identificarà com a client de CAPRABO a tots els efectes.

Els codis identificadors i les claus d’accés que CAPRABO proporcioni a l’usuari són personals i intransferibles, i l’usuari registrat té l’obligació de comunicar a CAPRABO qualsevol canvi que hi pugui haver respecte de les seves dades personals.

L’usuari registrat ha de prestar la diligència que calgui per tal que tercers no puguin accedir al PORTAL ni puguin fer servir en nom seu els codis o les claus identificadores. Així mateix, l’usuari registrat és l’únic responsable de la tria, la pèrdua, la sostracció o l’ús no autoritzat de qualsevol codi o clau identificadora i de les conseqüències que se’n puguin derivar.

En qualsevol cas, és responsabilitat de l’usuari registrat fer servir el PORTAL adequadament i custodiar els codis d’accés o les claus identificadores, i s’ha d’abstenir de fer-los servir amb finalitats o efectes il·lícits o contraris als que estableixen aquestes condicions generals.

L’usuari pot, en qualsevol moment, donar-se de baixa de manera automàtica com a usuari del PORTAL, sense que aquesta decisió pugui tenir un caràcter retroactiu, comunicant-ho al Servei d’Atenció al Client a través del número 902 11 60 60 o de l’adreça electrònica www.caprabo.com/atencionalcliente

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I ELS SERVEIS QUE S’HI OFEREIXEN

CAPRABO no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del PORTAL ni de la informació, el contingut, el programari, els materials ni els productes que s’hi incloguin, en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol mena que es puguin derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc WEB, i dels serveis que s’hi ofereixen i la utilitat que els usuaris haguin pogut atribuir a aquest lloc WEB.

En qualsevol cas, CAPRABO posa tot l’esforç per tal de mantenir sempre disponible aquest WEB.

Així mateix, CAPRABO no es fa responsable de cap error ni deficiència de seguretat que hi pugui haver perquè l’usuari faci servir un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, ni perquè s’activin els dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat en el navegador, ni tampoc es fa responsable de cap dany, error ni inexactitud com a conseqüència de fer servir el navegador de manera incorrecta).

CAPRABO ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que calen per tal de garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades de caràcter personal que hagi facilitat l’usuari.

Malgrat que CAPRABO ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix que no hi hagi cap virus ni cap altre element en els continguts d’aquesta pàgina WEB que pugui alterar el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari o els documents electrònics i els fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

CAPRABO s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i els perjudicis de qualsevol mena que es derivin de la presència de virus en els continguts que puguin alterar el sistema informàtic, els documents electrònics, els fitxers, etc.

L’usuari accepta que CAPRABO ha creat i desenvolupat el PORTAL de bona fe, amb informació de fonts internes i externes, que l’ofereix als usuaris en l’estat actual, i que hi pot haver imprecisions o errades. Per aquest motiu, l’usuari exonera CAPRABO de qualsevol responsabilitat amb relació a la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el PORTAL li pot produir mentre hi navega.

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d’aquest WEB són propietat de CAPRABO, tret dels de les empreses amb les quals CAPRABO hagi signat un contracte de provisió de continguts, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del PORTAL (inclosos, sense cap caràcter limitador, les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, els mapes, els gràfics, els frames, els bàners, el programari i els diversos codis de font, àudio i vídeo), són propietat de CAPRABO o dels proveïdors de continguts, si han estat, en aquest darrer cas, objecte de llicència o cessió per part d’aquests proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial, i ni l’usuari ni terceres persones no els poden modificar, copiar, alterar, reproduir, adaptar ni traduir més endavant sense l’autorització expressa dels titulars d’aquests continguts. La compilació, és a dir, la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge de tot el contingut del PORTAL és propietat exclusiva de CAPRABO.

Tot el programari per fer servir i desenvolupar el PORTAL és propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors de programari, i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de CAPRABO i de les societats del GRUP EROSKI que apareixen al PORTAL són titularitat de CAPRABO o d’aquestes societats, i estan registrats degudament o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareixen en aquest PORTAL poden ser marques registrades dels propietaris legítims corresponents.

El fet que es posin a disposició i es facin sevir les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, àudio i vídeo i el programari propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors que figuren al PORTAL, no implica, en cap cas, que se’n cedeixi la titularitat ni se’n concedeixi el dret d’ús a favor de l’usuari.

L’usuari que accedeixi a aquest WEB no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements que s’han mencionat més amunt, ni tampoc pot crear productes ni serveis nous que es derivin de la informació obtinguda.

Només es poden visualitzar i carregar aquests elements per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, i no ho pot fer extensiu a terceres persones o entitats.

Respecte dels gràfics o els dissenys que apareixen en aquest WEB els titulars dels quals siguin empreses col·laboradores de CAPRABO, també s’hi apliquen aquestes condicions, tret que s’hagi pactat el contrari.

Està prohibit categòricament que l’usuari alteri aquest WEB de manera que en pugui afectar el contingut, com ara vincles (o enllaços) i semblants.

CAPRABO vetlla perquè els continguts d’aquest WEB no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori ni fomentin la violència. De la mateixa manera, procura evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

No es pot establir cap vincle al PORTAL des de qualsevol altre WEB sense el consentiment previ i exprés del titular del WEB. La redifusió de continguts està prohibida, tret que hi hagi un acord entre el lloc web d’origen i el lloc web de destinació. Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que vulguin crear un enllaç d’hipertext (d’ara endavant, “enllaç”) al PORTAL han d’assegurar que es comprometen a respectar les regles de CAPRABO.

Aquestes regles consisteixen a (i) no establir cap enllaç a cap pàgina o subpàgina diferent de la pàgina d’inici de CAPRABO, (ii) no fer juntament amb l’enllaç cap manifestació falsa, inexacta, o incorrecta, que pugui induir a l’error o que sigui contrària a la llei, la moral o els bons costums; (iii) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l’adreça URL del PORTAL, (iv) no establir cap enllaç amb cap pàgina que contingui continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans i, en general, que pugui perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de CAPRABO, les empreses del grup CAPRABO o dels seus clients.

En el supòsit que en aquesta pàgina WEB hi hagi vincles o enllaços amb altres PORTALS o llocs web que no gestioni CAPRABO, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests PORTALS o llocs WEB, ni n’és responsable del contingut. Els enllaços que hi pugui haver en aquest WEB només s’ofereixen són referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, els propietaris, els serveis o els productes que s’hi ofereixen. El fet que s’hi incloguin vincles o enllaços amb altres llocs web no significa que CAPRABO en promocioni, n’avali, en garanteixi ni en recomani els continguts.

En qualsevol cas, CAPRABO i les empreses del GRUP EROSKI s’eximeixen de qualsevol responsabilitat amb relació als serveis que prestin aquests tercers davant de qualsevol mena de reclamació i demanda que es pugui interposar respecte d’aquests serveis.

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de CAPRABO s’estén a tot el que està vinculat a la recollida i l’ús de la informació proporcionada a través del PORTAL.

En aquest sentit, CAPRABO garanteix que tracta les dades personals complint el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 (RLOPD), i la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A aquest efecte, CAPRABO ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat per als seus sistemes, instal·lacions, i fitxers.

En compliment del que es disposa a la LOPD i al RLOPD, sempre que es demanin dades de caràcter personal a un usuari del PORTAL, s’ha de comunicar degudament en cada cas com a mínim la identitat del responsable del tractament, la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades i els drets que té l’usuari.

CAPRABO demana les dades dels usuaris amb la finalitat, entre d’altres, de prestar els serveis sol·licitats; atendre consultes i suggeriments; fer estudis de mercat; elaborar perfils de compra amb l’objectiu d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la condició d’usuari, derivades o no de l’anàlisi dels hàbits de compra; enviar comunicacions promocionals, a través de qualsevol mitjà (electrònic o no), sobre novetats, productes, serveis, ofertes i promocions especials dels establiments o els punts de venda de CAPRABO i, en especial, del Club CAPRABO relacionats amb l’oci, el temps lliure, el turisme, l’estètica, la perfumeria, les òptiques, les telecomunicacions, els préstecs, les assegurances, el sector immobiliari, etc., a l’usuari que ho autoritzi i no manifesti el contrari.

De vegades –gestió de persones, sol·licitud d’ocupació, Benvingut Nadó–, pot ser que CAPRABO comuniqui les dades personals dels usuaris, sens perjudici d’informar-lo prèviament, a companyies del mateix grup empresarial, l’activitat de les quals es desenvolupi dins del sector de la distribució, o a proveïdors del sector del nadó, la infància i la maternitat amb els quals CAPRABO assoleixi acords comercials, amb la finalitat de poder satisfer la sol·licitud de l’usuari.

En cas que els usuaris facilitin dades de caràcter personal de terceres persones, cal que informin aquests tercers del contingut de les dades informades, de l’existència i la finalitat del fitxer on es guarden les seves dades, de la possibilitat d’exercir els seus drets, i del fet que CAPRABO és el responsable del tractament.

Si un usuari decideix informar un tercer de l’existència i el contingut d’aquest lloc WEB a través del servei “Recomanar-ho/Enviar-ho a un amic”, cal que l’usuari ho comuniqui prèviament al destinatari i que en tingui el consentiment per poder enviar la informació des d’aquest WEB. CAPRABO no emmagatzema l’adreça de contacte d’aquest tercer, tan sols redirigeix el missatge que l’usuari vulgui enviar al destinatari, tret que el destinatari es vulgui registrar al PORTAL voluntàriament.

Qualsevol usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, i oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal trucant al número de Servei d’Atenció al Client 902 11 60 60; adreçant-se per escrit a CAPRABO, SA, carrer de les Ciències, 135, 08908, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), o des de www.caprabo.com/atencionalcliente

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d’aquestes condicions generals es declara totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afecta tan sols aquesta disposició o la part d’aquesta disposició que sigui nul·la o ineficaç, i la resta de condicions generals es mantenen, respecte de les quals aquesta disposició o la part d’aquesta disposició no s’han de tenir en compte, tret que, pel fet de ser essencial a aquestes condicions generals, les afecti de manera integral.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals s’interpreten i es regeixen d’acord amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de l’existència, l’accés, l’ús o el contingut de les condicions generals, tant el client com CAPRABO, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i els tribunals de Barcelona.