Avís Legal


1. CONSIDERACIONS GENERALS
L'accés a aquest web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i altres avisos legals continguts en la present clàusula.

L'accés i posterior utilització de la WEB per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals de navegació. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc WEB, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'accés al PORTAL a través de les adreces URL www.elmeuclubcaprabo.comwww.caprabo.com i www.capraboacasa.com, així com a través d'altres webs alienes a CAPRABO té caràcter gratuït per als usuaris i per la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes o la participació en les activitats que s'organitzen sí que pot requerir el registre de l'usuari al PORTAL, en els termes que es descriuen més endavant, i amb la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar i complementar les presents condicions generals de navegació.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar aquest web, no podent accedir ni disposar dels serveis que ofereix.

www.elmeuclubcaprabo.com facilita als visitants i usuaris l'accés a un ampli ventall de prestacions i continguts: promocions, notícies, reenviament de continguts, atenció al client, informació personalitzada, clubs d’afinitat, i espais publicitaris, entre d'altres.

Les connexions amb altres llocs WEB que poguessin existir, així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes, està subjecte a les presents condicions generals de navegació i els eventuals condicionats específics que els llocs WEB esmentats requereixin. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

CAPRABO podrà modificar, en qualsevol moment que ho estimi oportú, la configuració d'aquest web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, o impedir l' accés als mateixos , procurant informar l' usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació en la pàgina WEB.


2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
Les dades identificatives del responsable del PORTAL són les que apareixen a continuació:
CAPRABO S.A. NIF : A- 08115032 Carrer Ciències 135 , l'Hospitalet de Llobregat ( Barcelona)
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20.423 , foli 211 , full B - 5.708 , inscripció 32 ª
www.elmeuclubcaprabo.com


3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS
CAPRABO no garanteix la disponibilitat i continuïtat quant al funcionament del PORTAL o la informació, el contingut , el programari, els materials o els productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc WEB i dels seus serveis i l'ús que els usuaris puguin fer d'aquest lloc web.

En qualsevol cas, CAPRABO farà tots els esforços possibles per mantenir la disponibilitat continuada d'aquest web.

En qualsevol cas, CAPRABO farà tots els esforços possibles per mantenir la disponibilitat continuada d'aquest web.

CAPRABO ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari.

Tot i que CAPRABO ha implantat totes aquelles mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria , no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquesta WEB que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( programari i maquinari ) l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

CAPRABO s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.

L'usuari accepta que el PORTAL ha estat creat i desenvolupat de bona fe per CAPRABO amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera CAPRABO de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el PORTAL pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.


4. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Tots els drets sobre el contingut d'aquest web pertanyen a CAPRABO, excepte aquells d' empreses amb les quals CAPRABO hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel•lectual i industrial.

Tots els continguts del PORTAL (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, baners, programari i els diferents codis font, àudio i vídeo ) són propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos , i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel•lectual i industrial, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció , adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització dels titulars dels esmentats continguts. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, el disseny, l'ordenació i el muntatge) de tot el contingut del PORTAL és propietat exclusiva de CAPRABO.

Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del PORTAL és propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.

Les marques, els rètols, signes distintius o logotips de CAPRABO i de les societats del grup Eroski que apareixen al PORTAL són titularitat de CAPRABO o d'aquestes societats i estan degudament registrats o en procés de registre . Les denominacions d'altres productes, serveis i empreses que apareguin en aquest PORTAL poden ser marques registrades dels seus respectius i legítims propietaris.

La posada a disposició i ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d'àudio i de vídeo , i el programari propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors que figuren al PORTAL no implica en cap cas la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'usuari.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar , modificar, distribuir , transmetre, reproduir , publicar , cedir , vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari , sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta WEB i que siguin propietat d'empreses col•laboradores de CAPRABO , els són aplicables , igualment , les presents condicions, llevat de pacte en contra.

Queda terminantment prohibit que l'usuari dugui a terme alteracions en aquesta WEB que puguin afectar al seu contingut, com ara vincles (o links) i similars.

CAPRABO vetllarà perquè els continguts d' aquest web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o fomentin la violència . Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.


5. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS
No es podrà establir cap vincle al PORTAL des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment del seu titular . Queda prohibida la redifusió de continguts , excepte acord previ entre el lloc web d'origen i el lloc web de destí . Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant , link) al PORTAL s'hauran de comprometre a respectar les regles de CAPRABO i assegurar-se que es compleixin.

Aquestes regles consisteixen en: (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la pàgina inicial de CAPRABO, (ii) no realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes o incorrectes que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei , la moral o els bons costums, (iii) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l'adreça URL del PORTAL , ( iv ) no establir enllaços amb pàgines que continguin continguts , manifestacions o propaganda de caràcter racista , xenòfob , pornogràfic , d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o que, en general , puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de CAPRABO , les empreses del grup CAPRABO o els seus clients.

En cas que la present WEB contingués vincles o enllaços amb altres PORTALS o llocs WEB no gestionats per CAPRABO, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests PORTALS o llocs WEB , ni és responsable dels seus continguts . Els enllaços que aquest web pogués contenir s'oferiran únicament en forma de referències informatives , sense cap tipus de valoració sobre els continguts , propietaris , serveis o productes oferts des dels mateixos . La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que CAPRABO promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests PORTALS o llocs web.

En tot cas, CAPRABO i les empreses del GRUP EROSKI s'exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol tipus de reclamació i demanda que interposés pel que fa als mateixos.


6. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
6.1 Responsable del tractament
CAPRABO S.A. (més endavant, CAPRABO), NIF: A-08115032 Carrer Ciencias 135, L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eroski.es

6.2 Quines dades tractem i durant quant temps?
CAPRABO tractarà:
(i) les dades de caràcter personal facilitades per amb ocasió de sol·licitud d’alta / registre en el Programa, en general; identificatives, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular;
(ii) aquells que facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l’ús de la targeta, així com les compres associades a la mateixa i les dades per efectuar/autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular;
(iii) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL quan es faci ús del mateix), Adreça IP i informació recopilada a través de cookies, etiquetes de píxel i altres tecnologies;
(iv) els derivats a futur de la relació contractual;
(v) dades que CAPRABO pugui inferir a partir de dades estadístiques,

CAPRABO tractarà i emmagatzemarà les dades mentre el client estigui actiu a El Meu Club Caprabo, MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL o serveis CAPRABO, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

6.3 En què consisteix el Client quan facilita les dades?
CAPRABO tracta i emmagatzema dades necessàries per:
(i) Desenvolupament, gestió, manteniment i control del Club de fidelització El Meu Club Caprabo i els serveis vinculats al mateix.
CAPRABO, promotora, propietària i responsable del Programa, mitjà i/o entorn digital, emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal, enumerades en l’apartat precedent, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar el Club de fidelització i els serveis vinculats al mateix, a base d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i/o encreuaments amb altres fitxers responsables de CAPRABO, per l’oferta de promocions lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a producte o serveis del sector on la mateixa desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliàries, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria, mitjans de pagament).

Aquest tractament és necessari per al desenvolupament i execució d’aquesta relació negocial/contractual. En cas contrari no se li podran assignar els avantatges relatius a El Meu Club Caprabo.

No obstant això anterior, el Client pot oposar-se al tractament de les seves dades amb propòsits promocionals i a la recepció d’aquest tipus d’enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per l’exercici de drets descrit a l’apartat 4.4.

6.4. Pot l’usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb propòsits promocionals?
El Client pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades amb propòsits comercials i promocionals, contactant-nos a través de i dpo@eroski.es, fent clic a l’enllaç de baixa de cada una de les nostres comunicacions que rebi, trucant al número d’atenció al client 902 11 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, S.A., carrer Ciencias 135, 08908 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a http://www.miclubcaprabo.com/atencio-client/

6.5. Les dades són comunicades a tercers?
a. Partners
CAPRABO, en el alcance de su programa de fidelidad, llega a acuerdos con distintos Partners, que, asimismo, desarrollan su actividad en los sectores enumerados en el punto 4.3. En ocasiones, podría ser necesario comunicar a dichos terceros nombre y apellidos, así como el número de Socio Mi Club Caprabo, con el fin de poder realizar las verificaciones oportunas para aplicar, por parte de los distintos Partners, la promoción acordada al Socio; En caso contrario, no siempre se podrían asignar las ventajas relativas al Programa en estos Partners.

b. Administración Pública, Juzgados y Tribunales
Si las autoridades gubernamentales, tales como los cuerpos de seguridad del estado, Jueces y/o Tribunales, solicitan o requieren información o si es necesario presentarla para cumplir alguna Ley, CAPRABO comunicara a dichos terceros los datos que éstos formalmente soliciten.

6.6. Com pot l’usuari exercir el seu dret de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tot Client podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades a través de dpo@eroski.es, trucant al número d’atenció al client 902 11 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, S.A., carrer Ciencias 135, 08908 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a http://www.miclubcaprabo.com/atencio-client/

6.7. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació.
CAPRABO ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que faciliti el client, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

6.8. Política de Cookies
CAPRABO utilitza cookies. Tota la informació al respecte a la Política de Cookies

7. NUL • LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula de les presents condicions generals de navegació fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, aquesta nul•litat o ineficàcia afectarà només l'esmentada disposició o part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, mantenint la resta de condicions generals de navegació.


8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁTER PERSONAL
CAPRABO garanteix que tractarà les dades personals complint amb l'establert a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. La protecció de dades de caràcter personal s'estén a tot el relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través d'aquest MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL.

A tal efecte, CAPRABO ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

Sempre que es sol·licitin dades de caràcter personal a un usuari del MITJÀ I/O ENTORN DIGITAL s'informarà degudament en cada cas com a mínim de la identitat del responsable del tractament, de la finalitat per la qual s'obtenen les dades i els drets que l'assisteixen.

En el supòsit que els usuaris facilitin dades de caràcter personal de terceres persones, aquests hauran d'informar als tercers del contingut de les dades facilitades, de l'existència i finalitat del fitxer on es guarden les dades, de la possibilitat d'exercir els seus drets i identificaran CAPRABO S.A. com a responsable del tractament.

Tot usuari podrà revocar el seu consentiment, exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal o sol·licitar la portabilitat daquestes, trucant al número d'atenció al client 93 261 60 60 dirigint-se per escrit a CAPRABO, S.A., carrer Ciencias 135, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/